Pun naziv FUDBALSKI  SAVEZ  GRADA       ZAJEČARA
Skraćeni naziv

     FSGZ

Sedište i adresa Zaječar, Hajduk Veljkova 5
Broj telefona

019  421 542

I-mejl          fsgzajecar@gmail.com
Poreski identifikacioni broj

101328172

Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon)

Ivan Vučković  019 421-542      063/448860

Grana/oblast sporta

FUDBAL

Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova

  I

Rang nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza

I

Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski broj APR /Agencija za privredne registre.      Broj  BS 11098/2017
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon Ivan Vučković, gen.sekretar,    01.04.2019. godine  na  4  godine.       063 / 44 88 60
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefon       Milorad Vučković  063 403 361
Ukupan broj članova (po kategorijama)  

17  seniorskih  ekipa

7  ekipa  mlađih  kategorija

6  selekcija

Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportista Seniori   oko  700                                          Mlađe  kategorije  oko  200
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka

40